Այսօր: Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբերի 2019թ.
Արմավիրի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 45
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Համայնքի ղեկավարի որոշումներ N 417-Ա
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ Արմավիր ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիրarmavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 օգոստոսի 2019 թվականի N 417-Ա

ՍԻՐՎԱՐԴ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Արմավիրհամայնքապետարանըքննությանառնելովվարչականգործը՝ԱրմավիրքաղաքիՉարենցիփողոցթիվ4 հասցեումիրավախախտող Սիրվարդ Աբրահամյանի կողմիցապօրինիշինարարությունկատարելուհամարտուգանքնշանակելումասին, պարզեց որ.

Սիրվարդ Աբրահամյանը խախտելովՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 1-ինմասովսահմանվածպահանջները, առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի, իրականացրելէապօրինիշինարարականաշխատանքներ (այսուհետ՝ինքնակամկառույց), որիհամարօրենքովսահմանվածկարգովնախատեսվածէտուգանքինշանակում` սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով, ինչիկապակցությամբԱրմավիրիհամայնքապետարանիաշխատակազմիքաղաքաշինությանևբնակարանային կոմունալբաժնիպետի 06.08.2019թ. արձանագրության և 06.08.2019թ. թիվ 2488 զեկուցագրիհիմանվրա 2019թվականիօգոստոսի     06-ին <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասի <<բ>> կետիևնույնօրենքի 34-րդհոդվածովսահմանվածկարգով, <<ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 1-ինմասիպահանջներիխախտմանփաստովհարուցվելէվարչականվարույթ: Արմավիրիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովը(այսուհետհանձնաժողով) հրավիրելևանցկացրելէնիստ, որնանցկացվել է իրավախախտողՍիրվարդ Աբրահամյանի բացակայությամբ:

Վարչականակտնընդունելուհամարհիմքհանդիսացողփաստերը.

Արմավիրի համայնքիվարչականսահմաններումգտնվողշենք-շինությունների, ճանապարհներիուփողոցներիհերթականուսումնասիրությանժամանակԱրմավիրիհամայնքապետարանիաշխատակազմիքաղաքաշինությանևբնակարանայինկոմունալհարցերի բաժնիաշխատակիցներիկողմից Արմավիր քաղաքի Չարենցի փողոցթիվ 4 հասցեում ապօրինի շինարարություն կատարելու մասին 06.08.2019թ. կազմվածարձանագրությունը:

Վարչական հանձնաժողովի 12.08.2019թ. թիվ 10/19արձանագրությունը:

 <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքովսահմանվածկարգովհարուցվածևիրականացվածվարչականվարույթիընթացքումգործիփաստականհանգամանքներիբազմակողմանի, լրիվևօբյեկտիվքննությանարդյունքում, բացահայտելովգործիբոլորհանգամանքներըևհիմքընդունելովվերոհիշյալփաստերըվարչականմարմինըհաստատված է համարում հետևյալը.

Սիրվարդ Աբրահամյանի կողմիցԱրմավիրքաղաքի Չարենցի փողոցի թիվ 4 հասցեում առանց համապատասխան շինարարական թույլտվության` կատարել են ապօրինի շինարարություն /շինության ներքին վերակառուցում, պատուհանների ձևափոխում/ առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի, ուստիքննարկվողշինությունըհանդիսանումէինքնակամկառույց:

Նշվածփաստականհանգամանքներըհաշվիառնելով՝ 2019 թվականի օգոստոսի 6-ին <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասի <<բ>> կետիհիմքով, Արմավիրիհամայնքապետարանումհարուցվածվարչականվարույթիշրջանակներում 2019 օգոստոսի 12-ինհրավիրվելէ վարչական նիստ, որինմասնակցելունպատակով Սիրվարդ Աբրահամյանը պատշաճծանուցվելէ` ծանուցումն առձեռն հանձնելու միջոցով /07.08.2019 թվականի թիվ 1540 ծանուցում/, սակայն չի ներկացել հանձնաժողովի նիստին:

  Արդյունքումհանձնաժողովը արձանագրություն էկազմելևառաջարկել՝իրավախախտող Սիրվարդ Աբրահամյանինենթարկելվարչականպատասխանատվությանևնշանակելվարչականտույժսահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով՝ 200 000 /երկուհարյուրհազար/ ՀՀդրամ, առանցհամապատասխանթույլտվությանկառուցվածկառույցըհամարելինքնակամ:

ՆախազգուշացնելՍիրվարդ Աբրահամյանին, որհամայնքիղեկավարիորոշմամբտուգանքնշանակվելուցհետո,եթեշարունակվիիրականացվելինքնակամկառույցիշինարարականաշխատանքները, ապահամաձայնՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 2-րդկետի` կնշանակվիտուգանք, սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհազարհինգհարյուրապատիկիչափով` 2 500 000 /երկումիլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀդրամգումարով:

Վարչականակտընդունելուհիմնավորումը.

Համաձայն <<Տեղականինքնակառավարման մասին>> ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետի` համայնքիղեկավարը, օրենքովնախատեսվածդեպքերումևկարգովանձանցենթարկումէվարչականպատասխանատվության:

Համաձայն <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>> ՀՀօրենքի 42-րդհոդվածիառաջինմասի 8-րդկետի` համայնքիղեկավարը, որպեսսեփականլիազորություն, օրենքովսահմանվածկարգովքաղաքաշինությանևկոմունալտնտեսությանբնագավառումկանխարգելումուկասեցնումէինքնակամշինարարությունըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:

«Քաղաքաշինությանմասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 4-րդմասիհամաձայն՝քաղաքայինևգյուղականհամայնքներիտարածքներումհամայնքիղեկավարըվերահսկումէկառուցապատողներինտրվածճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքների, բնակավայրերիքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջներիկատարումը, հողերիևամրակայվածգույքիքաղաքաշինականնպատակայինօգտագործումը, ինչպեսնաևկանխարգելում, կասեցնումէինքնակամշինարարությանդեպքերըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:

«Քաղաքաշինությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 6-րդհոդվածի 4-րդմասի <<ա>> կետիհամաձայն՝կառուցապատողներըպարտավորենկառուցապատումնիրականացնելօրենքովսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան, շինարարությանթույլտվությանհիմանվրա։

Նույնօրենքի 23-րդհոդվածի 1-ինմասիհամաձայն՝շինարարությանթույլտվությունըփաստաթուղթէ, որըհաստատումէկառուցապատողիիրավունքը՝իրականացնելորոշակիշինարարականգործունեություն, ինչպեսնորկառուցվողկամվերակառուցվողտարածքում, այնպեսէլգոյությունունեցողշենքերումևշինություններում։

ՏվյալպարագայումՍիրվարդ ԱբրահամյանըԱրմավիրքաղաքի Չարենցի փողոցի թիվ 4 հասցեում առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի /շինարարությանթույլտվության/, իրականացրելէշինարարություն /շինության ներքին վերակառուցում, պատուհանների ձևափոխում/:

ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածիառաջինմասի      համաձայն՝Սեփականությանկամհողօգտագործմանիրավունքունեցողանձանցկողմիցայդհողամասիվրաշենքերևշինություններինքնակամկառուցելը, ինչպեսնաևբազմաբնակարանշենքերումկամշենքերինկիցինքնակամկառույցներկատարելը, բացառությամբգյուղականհամայնքներումտնամերձհողամասիվրաինքնակամկառուցվածանհատականբնակելիտան`

- առաջացնումէտուգանքինշանակում` սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկուհարյուրապատիկիչափով:

Ելնելովվերոգրյալիցևղեկավարվելով <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>> ՀՀօրենքի  35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետով, 42-րդհոդվածիառաջինմասի 8-րդկետով, ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածով, ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածով, ՀայաստանիՀանրապետության hողայինօրենսգրքի 44-րդհոդվածով, «Քաղաքաշինությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի26-րդհոդվածի 4-րդմասիև 23-րդհոդվածի 1-ինմասովև <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 53-րդ, 58-60-րդհոդվածներով՝ և ևհիմքընդունելովԱրմավիրիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովի12.08.201. թիվ 10/19արձանագրությունը.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1.      Իրավախախտող Սիրվարդ Աբրահամյանի նկատմամբ նշանակել տուգանք Արմավիր քաղաքի Չարենցի փողոցի թիվ 4 հասցեում ինքնակամ շինարարություն իրականացնելու համար, 200.000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով:

1.1     Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի համաձայն տուգանքը պետք է վճարվի սույն որոշումը իրավախախտում կատարած անձի կողմից իրազեկվելուց ոչ ուշ քան տասնհինգ օրվա ընթացքում` ֆինանսների նախարարության 900335201498 հաշվեհամարին` ստացող Արմավիրի քաղաքային համայնք:

2.     Իրավախախտող Սիրվարդ Աբրահամյանին տալ պարտադիր ցուցում` օրենքով սահմանված կարգով վերացնել վարչական իրավախախտման հետևանքները:

3.        Սույն որոշումը կարող է դատական կարգով բողոքարկվել ՀՀ վարչական դատարան՝ <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 70-րդ և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում։

4.     Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կատարման` ՀՀ ԱՆԴԱՀԿ ծառայության միջոցով` անբողոքարկելի դառնալուց հետո եռամսյա ժամկետում: 

5.     Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում կողմերին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից կամ սույն որոշմամբ ուղղակիորեն շոշոփվող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները հայտնի չլինելու դեպքում հրապարակման պահից, azdarar.am կայքի և / կամ համայնքապետարանի տեղեկագրերում հրատարակելում իջոցով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝


  • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10023025@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2019 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner