Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, , armavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 511-Ա

<<ԳՈՒԴՎԻԼ>> ՍՊԸ-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

1.  ՀՀ Արմավիր համայնքի ղեկավարի որոշման կարգավորման առարկան.

             <<Գուդվիլ>> ՍՊԸ-ն ի դեմս Աշոտ Ադուլյանի հանդիսանալով գույքահարկ և հողի հարկ վճարող սուբյեկտ, «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի և Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի սահմանված կարգով չի կատարել հողի հարկ և գույքահարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» ենթակետի հիմքով Արմավիրի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ` գույքահարկի և հողի հարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով:

         «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.

Վարչականակտնընդունելուհամարհիմքհանդիսացողփաստերը.

Գույքահարկի և հողի հարկի գծով հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ 02.05.2019թ. տեղեկանքների և Արմավիրի համայնքապետարանի աշխատակազմի գույքահարկի հաշվառման, սպասարկման և գանձման բաժնի պետի 22.08.2019թ. թիվ 2695 զեկուցագրի հիման վրա` 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 30-րդհոդվածի 1-ինմասի <<բ>> կետիհիմքով, Արմավիրիհամայնքապետարանումհարուցվածվարչականվարույթիշրջանակներում 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ինհրավիրվելէ վարչական նիստ: Որի շրջանակներում <<Գուդվիլ>> ՍՊԸ-ն ի դեմս Աշոտ Ադուլյանի ծանուցվել է վարչական հանձնաժողովի նիստի օրվա, ժամի և վայրի մասին: Ծանուցումն իրականացվել է պատվիրված փոստով` ստանալու մասին ծանուցմամբ, սակայն Հայփոստի փոստային առաքման ծանուցման թերթիկը` որով պետք է հաստատվեր հասցեատիրոջ կողմից ծանուցումը ստանալու փաստը, համայնքապետարանը չի ստացվել, հետևաբար հետադարձ փոստային առաքումն ուշանալու պատճառով ծանուցվածը չի կարող պատշաճ համարվել:

Վարչականակտընդունելուհիմնավորումը.

Համաձայն <<Տեղականինքնակառավարման մասին>> ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետի` համայնքիղեկավարը, օրենքովնախատեսվածդեպքերումևկարգովանձանցենթարկումէվարչականպատասխանատվության:

ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մուծել հարկեր, կատարել պարտադիր այլ վճարումներ:

         Ղեկավարվելով <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 49-րդհոդվածի 1-ինմասի <<գ>> ենթակետի համաձայն` վարչական ակտի ընդունումը հնարավոր է միայն այդ ակտի հասցեատիրոջն ի հայտ բերելու դեպքում.

<<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 49-րդհոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերության համաձայն`  վարչական վարույթը վերսկսվում է դրա կասեցման հիմք դարձած հանգամանքները վերանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան կասեցման մասին որոշում ընդունելու օրվանից հետո 60 օրը լրանալը:

 Ելնելովվերոգրյալիցևղեկավարվելով<<Տեղականինքնակառավարման մասին>> ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետով, <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 49-րդ, հոդվածի 1-ինմասի <<գ>> ենթակետովև 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ ևհիմքընդունելովԱրմավիրիհամայնքապետարանիվարչականվարույթի մասին 13.09.2019թ. արձանագրությունը`

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.       <<Գուդվիլ>> ՍՊԸ-ի նկատմամբ 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին հարուցված վարչական վարույթը կասեցնել:    

2.       Ձեռնարկել միջոցներ` իրավախախտող <<Գուդվիլ>> ՍՊԸ-ի ի դեմս Աշոտ Ադուլյանի մասնակցությունը վարչական վարույթին ապահովելու համար:

3.       <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 49-րդ, հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված կարգով` վարչական վարույթը վերսկսվում է դրա կասեցման հիմք դարձած հանգամանքները վերանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան կասեցման մասին որոշում ընդունելու օրվանից հետո 60 օրը լրանալը:

4.     Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Արմավիրի համայնքի ղեկավարին  դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։

5.     Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումկողմերինիրազեկելունհաջորդողօրվանիցկամսույնորոշմամբուղղակիորենշոշոփվողանձանցվերաբերյալտեղեկություններըհայտնիչլինելուդեպքումհրապարակմանպահից, azdarar.am կայքիև/ կամհամայնքապետարանիտեղեկագրերումհրատարակելումիջոցով:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր