Այսօր: Երեքշաբթի, 21 Մայիսի 2024թ.
Արմավիրի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 124
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագծեր N ֆինանսներ-1
 

Զեկ. ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արմավիր ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2021 թվականի N_
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

 

Ղեկավարվելով  <<Տեղական  ինքնակառավարման  մասին>>  Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և <<Բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասով`

Արմավիրի համայնքի ավագանին որոշում է .

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Արմավիր համայնքի 2021թ. բյուջեն առաջին կիսամյակում ըստ եկամտատեսակներիկատարվել է հետևյալ համամասնություններով.

1.ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Հարկային եկամուտների գծով առաջին կիսամյակում նախատեսված 118000,0 հազ. դրամի դիմացփաստացի մուտքերը կազմել է 96529,9 հազ. դրամ կամ կատարվել 81,8% -ով՝ այդ թվում.

1.                  Հողի հարկի գծով նախատեսված 10000,0  հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերր կազմելէ 6972,7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 69,7 % - ով:

2.                  Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինություններիհամար պլանով նախատեսված 23000,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել է17406,0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 75,7 %-ով:

3.                   Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար պլանով նախատեսված 85000,0 հազ. դրամիդիմաց փաստացի մուտքերր կազմել է 72151,2 հազ. դրամ կամ կատարվել է 84,9 %-ով:

2. ՏՈՒՐՔԵՐ

Տուրքերի գծով առաջին կիսամյակում նախատեսված 24592,0հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերրկազմել է 32308,3 հազ. դրամ կամ կատարվել 131,4 %-ով:

1.                  Պետական բյուջե վճարվող պետական տուրքերի գծով նախատեսված 10250,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերրկազմել է 15285,0 հազ. դրամ կամ կատարվել 149,1 %-ով:

2.                  Տեղական տուրքերի գծով նախատեսված 14342,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերրկազմել է 17023,3.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 118,7 %-ով:

Նույն թվում՝

ա) համայնքի տարածքում նոր կառուցվող օբյեկտների և շինությունների շինարարությունըսկսելու թույլտվության մուտքերի գծով նախատեսված 508.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքագրվել է 680.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 133,9%:

բ) համայնքի տարածքում գտնվող օբյեկտները վերակառուցելու աշխատանքներ կատարելութույլտվության մուտքերի գծով նախատեսված 235.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերըկազմել են 210.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 89,4 %-ով:

գ) համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտներիքանդման թույլտվության համար նախատեսված 20.0 հազ. դրամի դիմաց փաստցի մուտքերը կազմելեն 30.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 150,0 %-ով:

դ) ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերիմանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառեփքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերիվաճառքի թույլտվության համար գազի և վառեփքաքսայուղային նյութերի վաճառքի գծով 2550.0հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 3175,0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 124,5 %-ով:

  ե) համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկներիվսւճաոքի թույլտվության համար մուտքերի գծով նախատեսված 570.0 հազ. դրամի դիմացփաստացի մուտքագրվել է 410,0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 71,9 %-ով:

զ) համայնքի տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախառուվաճառքի թույլտվության համար նախատեսված 850.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքագրվել է 955.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 112,4 %-ով:

 է) համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքներ և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի ընթացիկ տարվավաճառքի թույլտվության համար մուտքերի գծով նախատեսված 3287.0 հազ. դրամի դիմացփաստացի մուտքերր կազմել են 3551,4 հազ. դրամ կամ կատարվել է 108,0% ֊ով:

ը) համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության մուտքերի գծովնախատեսված 500,0 հազ. դրամի դիմաց վւաստացի մուտքագրվել է 1170,8 հազ. դրամ կամկատարվել է 234,2 % - ով:

թ) համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի ևվիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար մուտքերի գծով նախատեսված 625.0 հազ. դրամիդիմաց փաստացի մուտքագրվել է 1427,1 հազ. դրամ կամ կատարվել է 228,3 %-ով:

   ժ) համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվությանհամար մուտքերի գծով նախատեսված 705.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է636,7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 90,3 %-ով:

  ի) համայնքի տարածքում ընթացիկ տարվա համար արտաքին գովազդ տեղադրելութույլտվության մուտքերի գծով նախատեսված 4182.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվելէ 4737,3 հազ. դրամ կամ կատարվել է 113,3 %-ով:

լ) համայնքի տարածքում մարդատար տաքսի ծառայություն ընթացիկ տարումիրականացնելու թույտվության մուտքերի գծով նախատեսված 60.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքագրվել է  40,0 հազ. Դրամ կամ կատարվել է 66,7%-ով:


 

 

3. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

 

Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների գծով նախատեսված 307753,6 հազ. դրամիդիմաց փաստացի ֆինանսավորվել է 307506.7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 99.9 %-ով:

 

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվողդոտացիաների գծով նախատեսված 306271.6 հազ. դրամի դիմաց փաստացի ֆինանսավորվել է306271.6 հազ. դրամ կամ կատարվել է 100.0 %-ով:

 

բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաներ) գծովնախատեսված 1482.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի ֆինանսավորվել է 1235.0 հազ. դրամ կամկատարվել է 83.3 %-ով:

 

4. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 

Այլ եկամուտներից մուտքերի գծով նախատեսված 110734.9 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքագրվել 98198.7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 88.7 %-ով:

 

Նույն թվում՝

 

   1. Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության գծով նախատեսված 17375,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքերը կազմել են 11604.5 հազ. դրամ կամ կատարվել է 66,8 % - ով

   2. Այլ գույքի վարձակալության գծով նախատեսված 1578.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացիմուտքագրվել է 1464.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 92,8 % - ով:

   3. Պետության կողմից ՏԻՄ-ներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանծախսերի ֆինանսավորման համար ստացվող միջոցների գծով պլանով նախատեսված 3363.0 հազ.դրամի դիմաց փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է 3237.3 հազ. դրամ կամ կատարվել է 96.3 %-ով:

   4. Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղականտուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող(գանձվող) վճարների գծով նախատեսված 3485,0 հազ. դրամի փաստացի մուտքր կազմել է 3146.8հազ. դրամ կամ կատարվել է նախատեսվածի նկատմամբ 90.3 %-ով:

   5. Տեղական վճարների գծով նախատեսված 71539.9 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 61607,7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 86,1 % - ով, այդ թվումաղբահանության վճարի գծով նախատեսված 23052.7 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 23998.4 հազ. դրամ կամ կատարվել է 104.1 %-ով:

   6. Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարների գծով նախատեսված 3500.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 5714.4 հազ. դրամ կամ կատարվել է 163.3 % - ով:

   7. Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներից նախատեսված 1500.0 հազ.դրամի դիմաց փաստացի մուտքագրվել է 3300.0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 220.0 % ֊ ով:

   8. Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլոչ հարկային եկամուտների գծով նախատեսված 1110 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքրկազմել է 840,0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 75.7 %-ով:

 

Արմավիր համայնքի 2021թ. բյուջեի առաջին կիսամյակում ընդամենը նախատեսված 655402,8 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 627948,7 հազ. դրամ կամ կատարվել է 95,8 %-ով, սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 242679,9 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 216515,6 հազ. դրամ կամ կատարվել է 89,2%-ով:

 

 

 

ԾԱԽՍԵՐ

 

Արմավիր համայնքի 2021թ. բյուջեն առաջին կիսամյակում ըստ ծրագրերի ծախսերըկատարվել են՝

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

    1. « Օրենսդիր ե գործադիր մարմիններ» 01 բաժին 1-ին խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված 80067,8հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 67499,9հազ. դրամ կամ կատարվել է 84,3%-ով:

    2. Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայությունների գծով՝ ՔԿԱԳ բաժին,01 բաժին 3-ին խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված 3760,0հազ. դրամի դիմաց դրամարկղայինծախսը կազմել է 3350,9հազ. դրամ կամ կատարվել է 89,1 %-ով:

    3. «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» 01 բաժին 3-ին խումբ 3-ին դաս՝ նախատեսված3672,8հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 1919,6հազ. դրամ կամ կատարվելէ 52,3 %-ով:

    4. «Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ» 01 բաժին 6-ին խումբ 1-ին դաս՝նախատեսված 32120,7հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսը կազմել է 11774,5  հազ. դրամկամ կատարվել է 36,7 %-ով:

 

ՏՆՏԵԱԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.Ոռոգում՝ 04 բաժին 2 խումբ 4 դաս՝ նախատեսված 10382,1 հազ. դրամի դիմացդրամարկղային ծախսը կազմել է 8570,9հազ. դրամ կամ կատարվել է 82,6 %-ով:

 

     1. ճանապարհային տրանսպորտ 04 բաժին 5 խումբ 1 դաս՝ նախատեսված 168122,9հազ.դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսը կազմել 99907,3հազ. դրամ կամ կատարվել է 59,4 %-ով:

  1. Տնտեսական      հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) Ոչ ֆին. ակտիվներիօտարումից մուտքեր 04 բաժին 9 խումբ 1 դաս՝ նախատեսված -16976,0հազ. դրամի դիմացփաստացի մուտքերը կազմել են -37050,9հազ. դրամ կամ կատարվել է 218,3 %-ով:

 

 

 

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Աղբահանում 05 բաժին 1-ին խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված 93567,3 հազ. դրամի դիմացդրամարկղային ծախսը կազմել 69603,0 հազ. դրամ կամ կատարվել է 74,4 %-ով:

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

      1. Փողոցների լուսավորում 06 բաժին 4 խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված 18456,5հազ. դրամիդիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 14078,7հազ. դրամ կամ կատարվել է 76.3 %-ով:

      2. Բնակարանային          շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 06բաժին 6 խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված 2570,0հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսըկազմել է 2519,0հազ. դրամ կամ կատարվել է 98 %-ով:

 

ՀԱՆԳԻԱՏ. ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

 

       1. Գրադարաններ  08 բաժին 2 խումբ 1 դաս՝ նախատեսված 12329,1հազ. դրամի դիմացդրամարկղային ծախսր կազմել է 11913,8հազ. դրամ կամ կատարվել է 96,6 %-ով:

       2. Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ 08 բաժին 2 խումբ 3 դաս՝ նախատեսված 10678,8հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 10298,1հազ. դրամ կամ կատարվել է 99,4%-ով:

       3. Այլ մշակութային կազմակերպություններ 08 բաժին 2 խումբ 4 դաս՝ նախատեսված 15565,3հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 7315,6հազ. դրամ կամ կատարվել է 47,0%-ով:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Նախադպրոցական կրթություն ծախսերի գծով 09 բաժին 1-ին խումբ 1-ին դաս՝նախատեսված 220986,4հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսր կազմել է 181187,5հազ. դրամկամ կատարվել է 82,0 %-ով:

 

2.Արտադպրոցական դաստիարակություն 09 բաժին 5 խումբ 1-ին դաս՝ նախատեսված74474,0 հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսը կազմել է 70898,6 հազ. դրամ կամ կատարվելէ 95,2 %-ով:

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

1.Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպսւտկանող), 10 բաժին 7 խումբ 1-ինդաս՝ նախատեսված 8580,0 հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսը կազմել է 6439.0 հազ.դրամ կամ կատարվել է 75,0 %-ով:

 

              ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

 

1.ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ 11 բաժին 1-ին խումբ 2 դաս՝ նախատեսվածգումարը կազմում է 329.1 հազ. դրամ:

 

Արմավիր համայնքի 2021թ. բյուջեի առաջին կիսամյակում ընդամենր նախատեսված 752604,5 հազ. դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսը կազմել է 530225,4 հազ. դրամ կամ կատարվել է 70,5 %-ով:

 

 ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԻՖԻՑԻՏԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՍԱՆ

 

 ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

 

 

Արմավիր համայնքի բյուջեի միջոցների առաջին կիսամյակի  պակասուրդը (դեֆիցիտը) նախատեսված 82384.0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի հավելուրդը կազմել է 97923.3 հազ. դրամ:

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(343.92 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ ք.Արմավիր ,Հանրապետության փ. 32
(0237) 2-36-54
armavirmunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10023025@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner