Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1153-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԵՐԿԱՐԱՑՆԵԼՈԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրիքաղաքային համայնքի ղեկավարի 2012թվականիսեպտեմբերի 24-իթիվ 431-Ա որոշմամբ՝Արմավիր քաղաքի Չարենցի փողոցի5 շենքին կից թիվ 5 ավտոտնակժամանակավորհասցեումգտնվող19.95 (տասնինն ամբողջ իննսունհինգ) քմմակերեսովհողամասըկառուցապատմանիրավունքով3 (երեք) տարիժամկետովհատկացվել է քաղաքացի Լիլիթ Ենոքյանին,համաձայն որի Արմավիրիքաղաքային համայնքի ևքաղաքացի Լիլիթ Ենոքյանի միջև 2012թվականի հոկտեմբերի 25-ինկնքվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին պայմանագիր՝  /սեղ. նո 6356/:

Հողամասիկառուցապատմանիրավունքիտրամադրմանպայմանագրիգործողությանժամկետըլրացելէ:

Քաղաքացի Լիլիթ Ենոքյանը մինչ օրս բարեխղճորեն և լրիվ ծավալով կատարել է իր՝կառուցապատողի պարտականությունները:

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանՔաղաքացիականօրենսգրքի441-րդ, 466-րդ, 468-րդ հոդվածների 1-ին մասերով, «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 3-րդ, 53-րդ, 59-րդ, 60-րդհոդվածներով, «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ին մասի24-րդկետով, հիմքընդունելովԱրմավիրի քաղաքային համայնքի և քաղաքացի Լիլիթ Ենոքյանի միջև2012թվականի հոկտեմբերի 25-ինկնքվածհամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասիկառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 9.1 կետն,ընդառաջելովքաղաքացիԼիլիթ Ենոքյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-իթիվ5258դիմումը՝

                                                    ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.     Արմավիրիքաղաքային համայնքի ևԼիլիթ Ենոքյանի միջև 2012թվականի հոկտեմբերի 25-ին կնքվածհամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրում՝ /սեղ.նո 6356/ կատարել  փոփոխություններ.

1)     Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի գործողության ժամկետն երկարացնելմինչև 25.10.2026թվականը:

2)     Պայմանագրի 5.1 կետումնշված կառուցապատման իրավունքի տարեկան վճար՝«1000 (մեկ հազար)»բառերի փոխարեն կարդալ՝ «12000 (տասներկու հազար)» բառերը:

2.     Իրավաբանական բաժնին`քաղաքացի Լիլիթ Ենոքյանի հետկնքելհամաձայնագիր` 2012թվականի հոկտեմբերի 25-ին՝ /սեղ.նո 6356/կնքվածհողամասիկառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրումփոփոխություններկատարելումասին:

3.     Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից:             

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր