Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1401-Ա

ՀԱՄԼԵՏ ԹՈՎՄԱՍԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՃՇՏՎԱԾ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

        ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 29-իթիվ 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդ և 51-րդկետերով,հիմքընդունելովՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանու 2022 թհունվարի 17-իթիվ 01 արտահերթնիստի 006-Աորոշումը, ՀամլետԹովմասիՀովսեփյանի20.11.2023թ.թիվ 6409 դիմումը`

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

    1.ՀամլետԹովմասիՀովսեփյանինպատկանողՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիԼուկաշինգյուղումգտնվող04-047-0042-0009 կադաստրայինծածկագրով  գույքինտալճշտվածհասցե`ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզ, Արմավիրհամայնք, Լուկաշին գյուղ, Գ.Նժդեհի փողոց 46:

 

2.Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

 

3.ՍույնորոշումնուժիմեջէմտնումՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիավագանուորոշմամբսահմանվածհասցեիտրամադրմանվճարըհամայնքիբյուջեվճարելուցհետո:

4.ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ՎԱՐՇԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր