Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1155-Ա

ՊԱՐԳԵՎ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Արմավիրիհամայնքապետարանըքննությանառնելովվարչականգործը՝ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզիԱրմավիրհամայնքի Արմավիր քաղաքի Ս. Շահումյան փողոց 9/33 հասցեում իրավախախտող Պարգև Հասրաթյանիկողմիցշինթյունը /պարիսպ/քանդելուհամար տուգանքնշանակելու մասին, պարզեց որ.

Պարգև ՀասրաթյանըխախտելովՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի154-րդհոդվածի1-ինմասովսահմանվածպահանջները,առանցհամապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի, իրականացրել է առանց թույլտվության քանդում կամ ապամոնտաժում (այսուհետ՝քանդում),որիհամարօրենքովսահմանվածկարգովնախատեսվածէտուգանքինշանակում`սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով,ինչիկապակցությամբԱրմավիրիհամայնքապետարանիաշխատակազմիքաղաքաշինության, հողաշինության, կոմունալտնտեսության, համատիրություններիաշխատանքներիհամակարգմանբաժնիպետի04.09.2023թ.արձանագրությանև04.09.2023թ. թիվ5019զեկուցագրիհիմանվրա2023թվականիսեպտեմբերի 13-ին<<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի30-րդհոդվածի1-ինմասի<<բ>>կետիևնույնօրենքի34-րդհոդվածովսահմանվածկարգով,<<Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի154-րդհոդվածի1-ինմասիպահանջներիխախտմանփաստովհարուցվելէվարչականվարույթ:Արմավիրիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովը(այսուհետ` հանձնաժողով)հրավիրելևանցկացրելէնիստ,որիններկա չի եղելիրավախախտողՊարգև Հասրաթյանը:

Վարչական ակտն ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը.

Արմավիր համայնքիվարչական սահմաններում ապօրինի շինարարությունները կանխարգելելու նպատակով հերթական ուսումնասիրության/շրջայցի/ժամանակԱրմավիրիհամայնքապետարանիաշխատակազմիքաղաքաշինության, հողաշինության, կոմունալտնտեսության, համատիրություններիաշխատանքներիհամակարգմանբաժնի աշխատակիցների կողմից Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Ս. Շահումյան փողոց 9/33 հասցեում առանց թույլտվության շինությունը քանդելու մասին 04.09.2023թ. կազմված արձանագրությունը:

Վարչական հանձնաժողովի 13.09.2023թ. թիվ 16/23 արձանագրությունը:

 <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգովհարուցվածևիրականացվածվարչականվարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ ևօբյեկտիվքննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները և հիմքընդունելովվերոհիշյալ փաստերը վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.

Պարգև Հասրաթյանի կողմից Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Ս. Շահումյան փողոց 9/33 հասցեում առանց համապատասխան թույլտվության` կատարվել են քանդման աշխատանքներ` քանդվելէպարիսպսրբատաշտուֆքարից, h=2,2մ:

Նշված փաստական հանգամանքները հաշվի առնելով՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 04-ին<<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի1-ինմասի<<բ>>կետիհիմքով,Արմավիրիհամայնքապետարանումհարուցվածվարչական վարույթիշրջանակներում 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կայացել է վարչական վարույթի նիստ, որին չի մասնակցել իրավախախտող Պարգև Հասրաթյանը: 

  Արդյունքում հանձնաժողովը արձանագրություն է կազմել և առաջարկել՝իրավախախտող Պարգև Հասրաթյանինենթարկելվարչականպատասխանատվությանևնշանակելվարչականտույժսահմանվածնվազագույնաշխատավարձի հինգհարյուրապատիկիչափով՝500000/հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

ՆախազգուշացնելՊարգև Հասրաթյանին,որհամայնքիղեկավարիորոշմամբտուգանքնշանակվելուցհետո,եթեշարունակվիիրականացվելկառույցիքանդման աշխատանքները,ապա համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի154-րդհոդվածի4-րդմասի`կնշանակվիտուգանք,սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկու հազարապատիկից երկու հազար հինգ հարյուրապատիկի չափով`2000000-2500000/երկու միլիոնից - երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարով:

Վարչական ակտ ընդունելու հիմնավորումը.

Համաձայն <<Տեղականինքնակառավարման մասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի35-րդհոդվածիառաջինմասի26-րդկետի`համայնքիղեկավարը,օրենքով նախատեսված դեպքերումևկարգովանձանցենթարկումէվարչականպատասխանատվության:

Համաձայն<<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի42-րդհոդվածիառաջին մասի 8-րդկետի`համայնքիղեկավարը,որպեսսեփականլիազորություն, օրենքով սահմանված կարգով քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսությանբնագավառում կանխարգելում ու կասեցնում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը, ընդունում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշում և իր լիազորությունների շրջանակներում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշման կատարումը.

Տվյալ պարագայում Պարգև Հասրաթյանը Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Ս. Շահումյան փողոց 9/33 հասցեում  առանցհամապատասխանքաղաքաշինական փաստաթղթերի /քանդմանթույլտվության/,իրականացրելէ քանդման աշխատանքներ` քանդելէպարիսպսրբատաշտուֆքարից, h=2,2մ:

ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ինմասիհամաձայն՝սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձի կողմից այդ հողամասի վրա, ինչպես նաև անհատական բնակելի տներում կամ ստորաբաժանված կամ բազմաբնակարան շենքերում կամ շենքերին կից, օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով շենք, շինություն կամ այլ կառույց կառուցելը կամ վերակառուցելը կամ տեղադրելը կամ առանց թույլտվության շինարարություն կամ տեղադրման թույլտվություն պահանջող շինարարական աշխատանքներ կամ առանց թույլտվության քանդում կամ ապամոնտաժում իրականացնելը՝

 առաջացնումէտուգանքինշանակում՝սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիհինգհարյուրապատիկիցհազարապատիկիչափով:

 Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>>ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդ կետով, 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետով, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալՀՀօրենսգրքի154-րդհոդվածով,ՀՀՔաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածով,ՀայաստանիՀանրապետությանՀողայինօրենսգրքի44-րդհոդվածով,և<<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>>ՀՀօրենքի53-րդ,58-60-րդհոդվածներով ևհիմք ընդունելովԱրմավիրիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովի 13.09.2023թ.թիվ 16/23արձանագրությունը.

 ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

 

 

1.Իրավախախտող Պարգև ՀասրաթյանինկատմամբնշանակելտուգանքԱրմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Ս. Շահումյան փողոց 9/33 հասցեումառանց թույլտվության քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով:

1)ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի305-րդհոդվածիհամաձայն`Խախտողիկողմիցտուգանքըպետքէվճարվիտուգանքնշանակելումասինորոշումընրանհանձնելուօրվանիցոչուշ,քանտասնհինգօրվաընթացքում,իսկայդորոշումըգանգատարկելուկամբողոքարկելուդեպքում`գանգատըկամբողոքըառանցբավարարմանթողնելումասինծանուցմանօրվանիցոչուշ,քանտասնհինգօրվաընթացքում`ֆինանսներինախարարության900335201498հաշվեհամարին`ստացողԱրմավիր համայնք:

2.ԻրավախախտողՊարգև Հասրաթյանին տալպարտադիրցուցում`դադարեցնել քանդման աշխատանքները և վերականգնել պարիսպը:

3.ՍույնորոշումըկարողէդատականկարգովբողոքարկվելՀՀվարչականդատարան՝<<Վարչարարությանհիմունքների  ևվարչականվարույթիմասին>>ՀՀօրենքի70-րդևՀՀՎարչականդատավարությանօրենսգրքի73-րդհոդվածներովնախատեսվածկարգով՝դրաուժիմեջմտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում։

4.Իրավախախտող Պարգև Հասրաթյանին նախազգուշացնել,որհամայնքիղեկավարիորոշմամբտուգանքնշանակվելուցհետո, եթեշարունակվիիրականացվելկառույցիքանդմանաշխատանքները,ապահամաձայնՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի154-րդ հոդվածի4-րդկետի`կնշանակվիտուգանք,սահմանվածնվազագույնաշխատավարձիերկու հազարապատիկից երկու հազար հինգ հարյուրապատիկի չափով` 2000000 -2500000 /երկու միլիոնից- երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարով:

5. Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում,<<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>>ՀՀօրենքի88-րդհոդվածովսահմանվածկարգովայնենթակաէհարկադիրկատարման`ՀՀԱՆԴԱՀԿծառայությանմիջոցով`անբողոքարկելիդառնալուցհետոեռամսյաժամկետում: 

6.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում կողմերին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից կամ սույնորոշմամբուղղակիորենշոշոփվողանձանցվերաբերյալտեղեկություններըհայտնիչլինելուդեպքումհրապարակմանպահից,azdarar.am կայքիև/կամհամայնքապետարանիտեղեկագրերումհրատարակելումիջոցով:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր