Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1154-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆ ԵՐԿԱՐԱՑՆԵԼՈԻ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Արմավիրիքաղաքապետի 2010 թվականիմայիսի13-իթիվ 334-Ա որոշմամբ՝ Արմավիր քաղաքի Երևանյանփողոցիթիվ2 տաղավար ժամանակավորհասցեումգտնվող20.5 (քսան ամբողջ հինգ տասնորդական) քմմակերեսովհողամասըկառուցապատմանիրավունքով3 (երեք) տարիժամկետով հատկացվել է քաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանին, համաձայն որի Արմավիրիքաղաքային համայնքիևՎիլիկ Խաչատրյանի միջև 2010թվականի մայիսի 17-ին կնքվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին պայմանագիր՝  /սեղ. նո 2629/:

Հողամասիկառուցապատմանիրավունքիտրամադրմանպայմանագրիգործողությանժամկետըլրացել  է:

Քաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանը մինչ օրս բարեխղճորեն և լրիվ ծավալով կատարել է իր՝ կառուցապատողի պարտականությունները:

ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանՔաղաքացիականօրենսգրքի441-րդ, 466-րդ, 468-րդ հոդվածների 1-ին մասերով, «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 3-րդ, 53-րդ, 59-րդ, 60-րդհոդվածներով, «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ին մասի24-րդկետով, հիմքընդունելով Արմավիրի քաղաքային համայնքի և քաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանի միջև 2010թվականի մայիսի 17-ինկնքված համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 9.1 կետն,ընդառաջելովքաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանի 2023 թվականիսեպտեմբերի 19-իթիվ5263 դիմումը՝

 

ՈՐՈՇՈՒՄԵՄ

1.     Արմավիրի քաղաքային համայնքի ևքաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանի միջև2010թվականի մայիսի 17-ին կնքվածհամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրում՝ /սեղ.նո 2629/ կատարել  փոփոխություններ.

1)     Համայնքային սեփականություն հանդիացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի գործողության ժամկետն երկարացնել մինչև 17.05.2028թվականը:

2)  Պայմանագրի 1.1 կետում «3000 (երեք հազար)» բառերի փոխարեն կարդալ՝ «12000 (տասներկու  հազար)» բառերը:   

3)     Պայմանագրի 5.1 կետում նշված կառուցապատման իրավունքի տարեկան վճարը կազմում է «61500 (վաթսունմեկ հազար հինգ հարյուր)»բառերի փոխարեն կարդալ՝ «276000 (երկու հարյուր յոթանասունվեց հազար)» բառերը:

2.     Իրավաբանական բաժնին`քաղաքացի Վիլիկ Խաչատրյանի հետկնքելհամաձայնագիր` 2010 թվականի մայիսի 17-ին՝ /սեղ. նո 2629/ կնքվածհամայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրումփոփոխություններկատարելումասին:

3.     Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր