Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, (0237) 2-36-54, armavirmunicipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2023թվականի N 1151-Ա

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻՆ ԵՎ ԹԱՄԱՐԱ ՆԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>> ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 24-րդկետով, ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 3-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետով, 7-րդ հոդվածի 4-րդկետով, 10-րդհոդվածի 5-րդկետով, ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N 1920-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 24-րդ կետի 3-րդենթակետով, Արմավիր համայնքի գլխավոր հատակագծով`ՏիգրանԳալստյանի  09.06.2023թ.թիվ 3510 դիմումը

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ.

1. ՏիգրանԳալստյանինևԹամարաՆազարյանինսեփականությանիրավունքովպատկանողՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրմարզիԱրմավիրհամայնքիԱրմավիրքաղաքիՀ.Բաղրամյանփողոց11/2 հասցեումգտնվող0.00305 համակերեսով հողամասի գործառնական նշանակությունը սահմանել հասարակականկառուցապատման:

2. Սույնորոշմամբգույքայինմիավորինտրամադրվածհասցենենթակաէպետականգրանցման:

3. ՍույնորոշումըկարողէվարչականկարգովբողոքարկվելՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզԱրմավիրհամայնքիղեկավարինկամդատականկարգովՀայաստանիՀանրապետությանվարչականդատարանուժիմեջմտնելուօրվանիցերկուամսվաընթացքում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք. Արմավիր