Այսօր: Չորեքշաբթի, 12 Օգոստոսի 2020թ.
Արմավիրի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 97
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Համայնքի ղեկավարի որոշումներ N 416-Ա
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ Արմավիր ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիրarmavir.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 օգոստոսի 2019 թվականի N 416-Ա

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Արմավիրի համայնքապետարանը քննության առնելով վարչական գործը՝ Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոց թիվ 29/5 հասցեում իրավախախտող Անի Կոստանյանի կողմից ապօրինի շինարարություն կատարելու համար տուգանք նշանակելու մասին, պարզեց որ.

Անի Կոստանյանը խախտելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի, իրականացրել է ապօրինի շինարարական աշխատանքներ (այսուհետ՝ ինքնակամ կառույց), որի համար օրենքով սահմանված կարգով նախատեսված է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկի չափով, ինչի կապակցությամբ Արմավիրի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և բնակարանային կոմունալբաժնիպետի 06.08.2019թ. արձանագրության և 06.08.2019թ. թիվ 2489 զեկուցագրի հիման վրա 201թվականի օգոստոսի    06-ին <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ինմ ասի <<բ>> կետի և նույն օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, <<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջների խախտման փաստով հարուցվել է վարչական վարույթ: Արմավիրի համայնքապետարանի վարչական հանձնաժողովը (այսուհետ հանձնաժողով) հրավիրել է նիստ,որն անցկացվել է իրավախախտող Անի Կոստանյանի բացակայությամբ:

Վարչական ակտն ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը.

Արմավիրի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող շենք-շինությունների, ճանապարհների ու փողոցների հերթական ուսումնասիրության ժամանակ Արմավիրի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և բնակարանային կոմունալ հարցերի բաժնի աշխատակիցների կողմից Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցթիվ 29/5 հասցեում ապօրինի շինարարություն կատարելու մասին 06.08.2019թ. կազմված արձանագրությունը:

Վարչական հանձնաժողովի 12.08.2019թ. թիվ 9/19 արձանագրությունը:

 <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները և հիմքընդունելով վերոհիշյալ փաստերը վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.

Անի Կոստանյանի կողմից Արմավիրքաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 29/5 հասցեում առանց համապատասխան շինարարական թույլտվության` կատարվել է ապօրինի շինարարություն /երկաթբետոնե ծածկի իրականացում/ առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի, ուստի քննարկվող շինությունը հանդիսանում է ինքնակամ կառույց:

Նշված փաստական հանգամանքները հաշվի առնելով՝ 2019 թվականի օգօստոսի 6-ին <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի <<բ>> կետի հիմքով, Արմավիրի համայնքապետարանում հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում 2019 օգոստոսի 12-ին հրավիրվել է վարչական նիստ, որին մասնակցելու նպատակով Անի Կոստանյանը պատշաճ ծանուցվել է /ծանուցումն առձեռն հանձնելու միջոցով/  հիմք` 07.08.2019 թվականի թիվ 1539 ծանուցում, սակայն չի ներկացել հանձնաժողովի նիստին:  

  Արդյունքում հանձնաժողովը արձանագրություն է կազմել և առաջարկել՝ իրավախախտող Անի Կոստանյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության և նշանակել վարչական տույժ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկի չափով՝400 000 /չորս հարյուր հազար/ ՀՀդրամ, առանց համապատասխան թույլտվության կառուցված կառույցը համարել ինքնակամ:

Նախազգուշացնել Անի Կոստանյանին, որ համայնքի ղեկավարի որոշմամբ տուգանք նշանակվելուց հետո, եթե շարունակվի իրականացվել ինքնակամ կառույցի շինարարական աշխատանքները, ապա համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` կնշանակվի տուգանք, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկու հազար հինգհարյուրապատիկի չափով` 2 500 000 /երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարով:

Վարչական ակտ ընդունելու հիմնավորումը.

Համաձայն <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 26-րդ կետի` համայնքի ղեկավարը, օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով անձանց ենթարկում է վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն <<Տեղականին քնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդկետի` համայնքիղեկավարը, որպեսսեփականլիազորություն, օրենքովսահմանվածկարգովքաղաքաշինությանևկոմունալտնտեսությանբնագավառումկանխարգելումուկասեցնումէինքնակամշինարարությունըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:

«Քաղաքաշինությանմասին» ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 4-րդմասիհամաձայն՝քաղաքայինևգյուղականհամայնքներիտարածքներումհամայնքիղեկավարըվերահսկումէկառուցապատողներինտրվածճարտարապետահատակագծայինառաջադրանքների, բնակավայրերիքաղաքաշինականկանոնադրությանպահանջներիկատարումը, հողերիևամրակայվածգույքիքաղաքաշինականնպատակայինօգտագործումը, ինչպեսնաևկանխարգելում, կասեցնումէինքնակամշինարարությանդեպքերըևօրենքովսահմանվածկարգովապահովումէդրանցհետևանքներիվերացումը:

«Քաղաքաշինությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 6-րդհոդվածի 4-րդմասի <<ա>> կետիհամաձայն՝կառուցապատողներըպարտավորենկառուցապատումնիրականացնելօրենքովսահմանվածկարգովհաստատվածճարտարապետաշինարարականնախագծինհամապատասխան, շինարարությանթույլտվությանհիմանվրա։

Նույնօրենքի 23-րդհոդվածի 1-ինմասիհամաձայն՝շինարարությանթույլտվությունըփաստաթուղթէ, որըհաստատումէկառուցապատողիիրավունքը՝իրականացնելորոշակիշինարարականգործունեություն, ինչպեսնորկառուցվողկամվերակառուցվողտարածքում, այնպեսէլգոյությունունեցողշենքերումևշինություններում։

ՏվյալպարագայումԱնի ԿոստանյանըԱրմավիրքաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 29/5 հասցեում առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերի /շինարարությանթույլտվության/, իրականացրելէշինարարություն /երկաթբետոնե ծածկի իրականացում/:

ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածիառաջինմասիհամաձայն՝Հողօգտագործման իրավունք չունեցող անձանց կողմից պետությանը և համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելը`

- առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկի չափով:

Ելնելովվերոգրյալիցևղեկավարվելով <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>> ՀՀօրենքի  35-րդհոդվածիառաջինմասի 26-րդկետով, 42-րդհոդվածիառաջինմասի 8-րդկետով, ՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀՀօրենսգրքի 154-րդհոդվածով, ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածով, ՀայաստանիՀանրապետության hողայինօրենսգրքի 44-րդհոդվածով, «Քաղաքաշինությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի26-րդհոդվածի 4-րդմասիև 23-րդհոդվածի 1-ինմասովև <<Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին>> ՀՀօրենքի 53-րդ, 58-60-րդհոդվածներով՝ և հիմքընդունելովԱրմավիրիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովի 12.08.201. թիվ 9/19արձանագրությունը.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

1.      Իրավախախտող Անի Կոստանյանի նկատմամբ նշանակել տուգանք Արմավիր քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 29/5 հասցեում ինքնակամ շինարարություն իրականացնելու համար, 400.000 /չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով:

1.1     Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի համաձայն տուգանքը պետք է վճարվի սույն որոշումը իրավախախտում կատարած անձի կողմից իրազեկվելուց ոչ ուշ քան տասնհինգ օրվա ընթացքում` ֆինանսների նախարարության 900335201498 հաշվեհամարին` ստացող Արմավիրի քաղաքային համայնք:

2.     Իրավախախտող Անի Կոստանյանին տալ պարտադիր ցուցում` օրենքով սահմանված կարգով վերացնել վարչական իրավախախտման հետևանքները:

3.        Սույն որոշումը կարող է դատական կարգով բողոքարկվել ՀՀ վարչական դատարան՝ <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի 70-րդ և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում։

4.     Սույն որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ՀՀօրենքի 88-րդ հոդվածով սահմանված կարգով այն ենթակա է հարկադիր կատարման` ՀՀ ԱՆԴԱՀԿ ծառայության միջոցով` անբողոքարկելի դառնալուց հետո եռամսյա ժամկետում: 

5.     Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում կողմերին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից կամ սույն որոշմամբ ուղղակիորեն շոշոփվող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները հայտնի չլինելու դեպքում հրապարակման պահից, azdarar.am կայքիև/ կամ համայնքապետարանի տեղեկագրերում հրատարակելու միջոցով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝


  • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10023025@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner